Stadgar reviderade av Delegationens session 2018

 1. kap. Delegationens målsättning och arbetssätt

1.1 Sverigefinländarnas delegation – på finska Ruotsinsuomalaisten valtuuskunta – är ett organ som bevakar sverigefinnarnas – Nordens största minoritetsgrupps – språkliga, kulturella, samhälleliga och sociala intressen.

Delegationen skall upprätthålla kontakter med den svenska statsmakten och svenska myndigheter, Europarådet och andra nationella, nordiska och internationella samfund.

Till Delegationens uppgifter hör vidare att bevaka hur Europarådets konventioner angående minoritetsspråk och minoritetsskydd efterföljs beträffande sverigefinnarna, och vilka redogörelser som Sveriges regering lämnar till Europarådet angående detta. Delegationen bevakar även hur uppföljningen av de krav som Europarådet ställer på den svenska statsmakten efterföljs.

Delegationens målsättning verkställs med stöd av dess stadgar och de beslut som delegationens session och presidiet fattar.

1.2 Delegationen ansvarar för inriktningen och målsättningen av sin verksamhet, enligt de beslut som fattas av Delegationen.

1.3 Delegationen fattar beslut om sin ekonomi.

1.4 Delegationens verksamhetsområde är Sverige.

1.5 Delegationens språk är finska och svenska.

1.6 Delegationens hemort är Stockholm.

 1. kap. Målsättning och uppgifter

2.1 Delegationen har som målsättning att stärka finska språkets ställning och fortlevnad i Sverige. I målsättningen ingår också att utveckla den sverigefinska kulturen, vilken bygger på den finska och finlandssvenska kulturtraditionen, att skapa förutsättningar för finskspråkiga institutioner och finskspråkig service inom olika samhällsområden och verka för att den sverigefinska gruppen vidmakthålls som en medveten och aktiv minoritetsgrupp i Sverige.

I sin verksamhet skall delegationen verka för inte enbart finska språkets utan även tvåspråkighetens betydelse.

Delegationen vill sprida större insikt och förståelse bland majoritetsbefolkningen för den sverigefinska minoritetens språkliga och kulturella strävanden.

Sverigefinskheten är en del av det mångkulturella Sverige. Därför ingår kontakter med majoritetssamhället, andra nationella minoriteter och i Sverige bosatta olika etniska grupper i delegationens verksamhetsområde.

Till Delegationens uppgifter hör att främja sverigefinnarnas kulturautonomi, upprätthålla kontakter med myndigheter och samfund som har att bevilja och besluta om anslag.

Vidare är Delegationens uppgift att främja samarbetet mellan sverigefinländska samfund.

 1. kap. Sammansättning

3.1 De sverigefinländska riksorganisationerna och Svenska kyrkans finskspråkiga arbete får utse en (1) ledamot per 1-499 medlemmar och ytterligare en (1) ledamot per 500-999 medlemmar. Därtill berättigar varje påbörjat tusental till en (1) ledamot dock högst sju (7) ledamöter per organisation.

Ledamöterna bör utses av organisationens högsta beslutande organ.

3.2 Övriga sverifinländska samfund, institutioner och nätverk är berättigade till en (1) ledamot var.

3.3 Politiska partier, som är representerade vid Sveriges riksdag, svenska riksorganisationer/samfund och internationella organisationer/samfund kan få observatörsstatus vid Delegationens session.

3.4 Varje organisation som är representerat vid Delegationen får själv bestämma längden på sin ledamots/sina ledamöters mandatperiod. När en ledamot avgår väljer ifrågavarande samfund en ny ledamot i stället för den som avgår och informerar sessionens sekretariat om detta före delegationens ordinarie session.

3.5 Efter ansökan kan Delegationen som sina medlemmar anta nya samfund, institutioner och nätverk vilkas funktion inte enbart är lokal eller regional.

3.6 En organisation som inte har deltagit i två på varandra följande sessioner betraktats ha lämnat Delegationen och dess verksamhet.

 1. kap. Organisation

4.1 Ordinarie session, som innehar högsta beslutsrätten, samlas en gång per år före utgången av den 31 maj. Sessionen är beslutsmässig när mer än hälften av ledamöterna är närvarande.

En extra session måste sammankallas om presidiet så beslutar eller minst en tredjedel (1/3) av Delegationens ledamöter i samma ärende skriftligen så kräver. Delegationens extra session kan endast behandla ärenden som är nämnda i möteskallelsen.

4.2 Röst-, yttrande- och närvarorätt vid Delegationens session preciseras i paragraf 3 i stadgarna.

Allmänheten och pressen äger tillträde till Delegationens sessioner.

En medlem av presidiet får inte delta vid omröstning såsom ledamot för Delegationen när frågan om beviljande av ansvarsfrihet för redovisningsansvariga tas upp till behandling och inte heller delta i valet av revisorer.

Sessionen beslutar i varje enskilt fall om yttranderätt för andra närvarande än ledamöter.

4.3 Besluten i Delegationens session fattas med enkel majoritet, om inte annat föreskrivs i stadgarna. Omröstningar sker vanligen öppet. Val skall förrättas med slutna röstsedlar. Vid lika röstetal avgör lott.

4.4 Kallelse till Delegationens session måste skickas till de organisationer som är representerade vid Delegationen senast tre (3) månader före sessionen och till extra session senast sex (6) veckor före sessionen. Föredragningslistan, motioner och andra dokument till ordinarie session skall sändas till Delegationens ledamöter senast fyra (4) veckor före ordinarie session.

Föredragningslistan och dokumenten till extra session skall sändas till Delegationens ledamöter senast tre (3) veckor före extra session.

4.5 Motioner skall inlämnas av Delegationens ledamöter till presidiet sex (6) veckor före tidpunkten för sessionen.

Förslag angående personval skall inlämnas till sammankallande i valberedningen senast fyra (4) veckor före sessionen

4.6 En ordinarie session skall behandla bl. a. följande ärenden:

 • Val av sessionens ordförande(-n), sekreterare, två (2) protokolljusterare och två (2) rösträknare
 • Presidiets berättelse om Delegationens verksamhet under föregående år och beslut om godkännande av densamma
 • Föregående års bokslut, revisionsberättelse, beslut om godkännande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga
 • Ärenden framförda av presidiet
 • Motioner inlämnade av Delegationens ledamöter
 • Verksamhetsplan och budget för det kommande året
 • Val av Delegationens ordförande, viceordförande och presidiets tre (3) övriga medlemmar i enlighet med stadgarna
 • Val av två (2) revisorer samt deras personliga suppleanter för att granska Delegationens ekonomi och administration. Den ena ordinarie revisorn och dennes suppleant måste vara auktoriserad/godkänd revisor. Suppleanten fyller ledig plats efter ordinarie revisors avgång
 • Val av tre (3) personer till valberedning som har till uppgift att förbereda personvalen för den kommande session samt val av sammankallande för valberedningen

4.7 Presidiet för Delegationen anställer behövlig personal inom budgetramen och övriga tillgängliga resurser.

 1. kap. Presidiet

5.1 I presidiet ingår Delegationens ordförande, viceordförande samt tre (3) övriga medlemmar.

5.2 Presidiet väljs årligen vid Delegationens ordinarie session.

5.3 Presidiets arbetsuppgifter är:

 • att ansvara för Delegationens löpande verksamhet och budget
 • att anställa behövlig personal och sakkunniga inom budgetramen
 • att förbereda Delegationens sessioner
 • att årligen upprätta förslag till verksamhetsplan och budget för nästkommande år
 • att årligen sammanställa förslag till föregående års verksamhetsberättelse. I verksamhetsberättelsen ingår bokslut, revisorernas utlåtande samt förslag om beviljande av ansvarsfrihet för redovisningsskyldiga.
 • att representera Delegationen under tiden mellan sessionerna.

5.4 Presidiet är beslutsmässigt då minst tre av presidiets medlemmar är närvarande. En av dessa skall vara ordförande eller viceordförande.

 1. kap. Delegationens firmatecknare verksamhets- och räkenskapsår

6.1 Föreningens firma tecknas av ordförande, viceordförande och en tredje person utsedd av presidiet, alltid två i förening.

6.2 Delegationens verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår.

 1. kap. Stadgeändring

7.1 Beslut om ändring av dessa stadgar kan fattas om två tredjedelar (2/3) av Delegationens ledamöter understöder förslaget. Stadgeändring kan endast behandlas om den särskilt omnämnts möteskallelsen. Ärenden angående stadgeändring tas till behandling om minst en tiondel (1/10) av Delegationens ledamöter i motion så kräver.

 1. kap. Delegationens upplösning

För Delegationens upplösning krävs, att förslaget antas med fyra femtedels (4/5) majoritet vid Delegationens ordinarie session samt vid en tidigast en (1) månad senare hållen extrasession. Upplösning av Delegationens kan tas upp till behandling endast om detta särskilt meddelats i möteskallelsen.

Upplöses Delegationen skall dess resterande tillgångar tillfalla i Sverige verksamma samfund som bedriver verksamhet som uppfyller Delegationens syften.

Delegationens session 2018-03-24-25