Plenarsammanträdet


kuva74
Plenarsammanträdet samlas årligen och är delegationens högsta beslutande organ. Där fastställs presidiets berättelse om delegationens verksamhet under föregående år och uträttas andra stadgeenliga ärenden, se Delegationens stadgar. Ett extra plenumsammanträde ska sammankallas om presidiet så beslutar eller minst en tredjedel av delegationens ledamöter i samma ärende skriftligen så kräver. Delegationens extra plenumsammanträde kan endast behandla ärenden som är nämnda i möteskallelsen.