Minoritetspolitiskt handlingsprogram 2014-2019

Delegationens uppgifter

Delegationens huvuduppgifter är att påverka, företräda och informera.

Påverkansarbete

I påverkansarbetet ingår bland annat att delta i samråd och minoritetspolitiska diskussioner, att bevaka och analysera situationen för sverigefinnarna och det finska språket, att ta fram rapporter och remissvar samt att samarbeta med övriga nationella minoriteter. I påverkansarbetet ingår också att främja sverigefinnarnas rättigheter genom aktivt lobbyarbete, till exempel genom en ständig dialog med Europarådets granskningskommittéer.

Företrädarskap

Delegationen företräder sverigefinska organisationer på nationell nivå.

Informationsarbete

Förverkligande av minoritetsrättigheter förutsätter att minoriteterna är medvetna om och känner till sina rättigheter. Delegationens uppgift är att komplettera regeringens och myndigheters informationsverksamhet, att sprida information bland sverigefinnar samt att lyfta fram minoritetsfrågor även bland majoritetsbefolkningen.

Delegationens minoritetspolitiska målsättningar

 Vision:

* Att sverigefinnar kan påverka sin situation och sin framtid på ett effektivt sätt inom alla samhällsområden.

* Att lagstadgade minoritetsrättigheter respekteras och att dessa förverkligas i praktiken.

* Att det finska språkets ställning är stark och att alla som vill har möjlighet att lära sig och utveckla det finska språket.

* Att sverigefinnarnas kulturarv är en naturlig del av det svenska samhället och att finskans långa historia i Sverige erkänns och medvetandegörs.

Delegationens uppgifter 2014–2019

Under de närmaste fem åren ska delegationen fokusera på och vara pådrivande inom följande områden:

Stärka och effektivisera påverkansarbetet i samhället

Delegationen ska i sitt arbete verka för att följande målsättningar nås:

Att sverigefinnarnas deltagande i samhället effektiviseras så att de lagstadgade minoritetsrättigheterna förverkligas även i praktiken (till exempel rätten till finskspråkig förskola och äldreomsorg). Att Sverige ratificerar artikel 13.2.c i Europarådets språkstadga rörande vård inom sociala vårdinrättningar så som exempelvis sjukhus, äldreboenden och vårdhem.

Att arbetssätt utvecklas så att information om hur minoritetsrättigheter förverkligas kan samlas in på ett systematiskt sätt

 Utvecklingen av hållbara minoritetsstrukturer ska stärkas och främjas

Delegationen ska i sitt arbete verka för att följande målsättningar nås:

Att man övergår från projekttänkande till hållbart och långsiktigt ansvarstagande.

Att existerande sverigefinska institutioner och finskspråkiga tjänster säkerställs och nya sådana utvecklas, till exempel inom finskspråkigt mediautbud, bibliotekstjänster samt hälso- och sjukvård.

Att tillgången till finska språket inom olika samhällsstrukturer säkerställs, liksom finska språkets långsiktiga bevarande och utveckling. Till exempel socialtjänstlagens 5 kap. 6 § förutsätter ett medvetet rekryteringsarbete inom äldreomsorgen. Potentiella och nuvarande talare av finska ska ges möjlighet att utveckla och använda sitt språk i arbetet.

Andelen ungdomar och unga vuxna ska öka inom minoritetsarbetet

Delegationen ska i sitt arbete verka för att följande målsättningar nås:

Minoritetsarbetet ska representera hela sverigefinskheten och dess behov. De i Sverige födda sverigefinnarnas behov ska uppmärksammas i större utsträckning än tidigare.

Förverkligandet av barns språkliga och kulturella rättigheter ska säkerställas.

Delegationen ska i sitt arbete verka för att följande målsättningar nås:

Att barns rätt att lära sig och utveckla finska språket säkerställs.

Att barns rätt att utveckla en minoritetsidentitet säkerställs.

Att föräldrar kontinuerligt informeras om barns språkutveckling och om sådant som påverkar flerspråkigheten.

Modersmålsundervisning: att kravet på grundläggande kunskaper slopas i skollagen.

Att möjligheter skapas till nybörjarundervisning i finska och tvåspråkig undervisning på finska.

Att nivån på ratificeringen av den europeiska språkstadgan höjs rörande utbildning.

Att undervisning i finska i grundskolan omfattas av lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

Att utveckla och stärka revitaliseringen av finska språket

Delegationen ska i sitt arbete verka för att följande målsättningar nås:

Att olika revitaliseringsmetoder utvecklas och utvärderas.

Att goda exempel samlas in och sprids.

Att stärka positiva attityder gentemot finska språket och sverigefinskheten

Att ett språkcentrum för finska språket utvecklas, och att det ges i uppdrag att revitalisera det finska språket och följa upp dess utveckling.

Att utveckla samarbetet mellan olika minoritetsgrupper

Delegationen ska i sitt arbete verka för att följande målsättningar nås:

Att utbyta erfarenheter mellan minoritetsgrupper och organisationer, samt att samla idéer till gemensamma insatser.

Att utöva strategiskt påverkansarbete i Sverige och internationellt.

Att gemensamt effektivisera revitaliseringen.

Uppföljning

Senast under 2018 ska det utredas hur långt arbetet fortskridit och vilka frågor delegationen bör fokusera på under nästa 5-årsperiod.