• Motion till Sveriges Kommuner och Landstings ordinarie kongress

  Tisdagen 24/10 hölls ett seminarium på Finlands ambassad som ledde till att Petri Salonen, kommunalrådet i Haninge, har lämnat in nedanstående motion till SKLs kongress.

  Motion till Sveriges Kommuner och Landstings ordinarie kongress 27-28 november 2019

  En stärkt minoritetspolitik på riktigt i våra kommuner och landsting

  Sammanfattning
  SKL behöver bli mer aktiv inom minoritetspolitiken och stödja det politikernätverk som bildats mellan Sveriges kommuner och landsting.

  Beskrivning
  Sverige har alltid varit flerspråkigt och mångkulturellt. Samer, judar, tornedalingar, sverigefinnar och romer har under mycket lång tid funnits i vårt land. Deras språk och kultur är en del av vårt svenska samhälle och är en del av vårt gemensamma kulturarv. Först på 1800-talet började majoritetssamhället tränga undan minoriteter till följd av nationalismens utbredning i Europa.

  Lagen om nationella minoriteter trädde i kraft 1 januari 2010 och ger de fem minoriteterna rätt till information, skydd av kultur- och språk samt rätt till delaktighet och inflytande. Sverige är i många fall dålig på att uppfylla lagen och minoriteterna uppfattar att kommunerna är dåligt insatta i lagen och dess efterlevnad. Lagen har setts över och 1 januari 2019 trädde en reviderad lag i kraft som ska stärka de nationella minoriteters rättigheter ytterligare.

  Den nya lagen innebär bland annat att kommuner och landsting ska anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete, att informationsskyldigheten för förvaltningsmyndigheter ska tydliggöras, att innebörden av samråd enligt lagen ska förtydligas och att förvaltningsmyndigheter ska beakta barns och ungas möjligheter till inflytande i frågor som berör dem. Kommuners och landstings ansvar gentemot de nationella minoriteterna förtydligas.

  I många av våra kommuner har det politiska engagemanget i minoritetsfrågorna varit begränsat vilket till stor del berott på kunskapsbrist. Haninge kommun tog därför initiativ till ett landsomfattande politikernätverk för kommuner och landsting som är finska förvaltningsområden. Syftet har varit att lära sig av varandra och för att kunna driva minoritetspolitik på riktigt i sina hemkommuner och landsting. Politikernätverket har träffats i Haninge 2016, Eskilstuna 2017, Sundsvall 2018 och träffas nästa gång 12-13 november 2019 i Borås.

  SKL:s uppgift är att stödja och bidra till att utveckla kommuner och regioners verksamhet och fungera som ett nätverk för kunskapsutbyte och samordning. SKL behöver prioritera minoritetspolitiken och det arbete som sker mellan politiker i Sverige. SKL behöver bli bättre på att lyfta frågor om minoritetspolitik och själva på nationell nivå samråda med minoritetsgrupper för att första vilka samhällsförändringar måste till. Ett första steg är att SKL deltar i politikernätverket och stödjer arbetet mellan Sveriges kommuner och landsting. SKL är en viktig part i det nätverk som förtroendevalda politiker byggt upp kring minoritetspolitiken.

  Vår erfarenhet är att frågor som rör minoriteter inte fungerar om inte politikerna är med. Genom ett politiskt engagemang på högsta nivå skapas en helhetssyn när det gäller minoritetsfrågor.
  I vårt land ska man kunna känna stolthet över sin egen identitet och sitt kulturarv. Särskilt viktigt är detta är detta för minoriteter i vårt samhälle. För att lyckas måste det till ett politiskt engagemang på alla nivåer.

  Yrkande

  Jag föreslår att kongressen beslutar

  att Sveriges Kommuner och Landsting deltar i det politikernätverk som bildats inom minoritetsfrågor och stödjer dess arbete.

  att Sveriges Kommuner och Landsting deltar aktivt på nationella planet för att stärka minoriteters rättigheter.
  Petri Salonen (C)
  Ombud för Stockholms län