Kirjelmiä ja brosyyrejä

  • Ruotsinsuomalaiset

   Ruotsinsuomalaiset kansallisena vähemmistönä Ruotsin vähemmistölainsäädännössä

  • Esikoulu

   Lapsellasi on oikeus suomen kieleen!

  • Vanhusten huolto

   Oikeus suomenkieliseen vanhustenhuoltoon ja -hoitoon

  • Continued Lack of Initiatives

   Continued Lack of Initiatives in the Implementation of Minority Rights in Sweden

  • Negative Developments

   Negative Developments in the Institutional Framework for Minority Rights in Sweden. Letter to the Council of Europe

  • Vädjan för barns rätt till finska

   Vädjan för barns rätt till finska språket i Göteborgs kommun 2016

  • Ny museipolitik

   Lähetevastaus SOU 2015:89

  • Låt fler forma framtiden

   Lähetevastaus SOU 2016:5

  • Palett för ett stärkt civilsamhälle

   Lähetevastaus SOU 2016:13

  • Barnkonventionen som svensk lag

   Lähetevastaus SOU 2016:19

  • Kraftsamling mot antiziganism

   Lähetevastaus SOU 2016:44

  • Kysymyksiä vähemmistölakiselvitykseltä (Ku 2016:02)

   Ruotsinsuomalaisten valtuuskunnan vastaukset

  • Kommentteja Lääninhallituksen raportista

   Synpunkter med anledning av Länsstyrelsens rapport rörande användning av statsbidrag (regeringsuppdrag dnr Ku2015/1867/DISK)

  • En inkluderande kulturskola på egen grund

   Lähetevastaus SOU 2016:69

  • En gränsöverskridande mediepolitik för upplysning, engagemang och ansvar

   Lähetevastaus SOU 2016:80

  • Vastaukset lakiselvitykseltä tulleisiin kysymyksiin

   Ruotsinsuomalaisten valtuuskunnan täysistunto 2017

  • För en god och jämlik hälsa - En utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket

   Lähetevastaus SOU 2017:4

  • Kultursamverkan för Sverige som håller ihop. Framtida inriktning och utvecklingsmöjligheter för kultursamverkansmodellen

   Lähetevastaus Ds: 2017:8

  • Lack of Effective Participation for the National Minorities in Sweden

   Additional comments to Advisory Committee on the Framework Convention for the Protection of National Minorities