Skrivelser och broschyrer

  • Remissvar 2019/01794/SU

   För flerspråkighet, kunskapsutveckling och inkludering- modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål

  • Begäran om samråd med statsrådet Anna Ekström

  • Skrivelse till MUCF gällande ansökningar för projektmedel

  • Implementation of Ḿinority Rights

   Comments on implementation of Minority Rights for the Sweden Finns in Sweden, Letter to the Council of Europe 2019

  • Demokratins skattkammare

   Demokratins skattkammare, förslag till en nationell biblioteksstrategi, Remissvar Ku2019/00550/KO

  • Sverigefinnar

   som nationell minoritet i svensk minoritetslagstiftning 2012

  • Förskola

   Finskan grunden för vår egen kultur

  • Äldreomsorg

   Rätten till finskspråkig äldreomsorg och -vård

  • Continued Lack of Initiatives

   Continued Lack of Initiatives in the Implementation of Minority Rights in Sweden

  • Negative Developments

   Negative Developments in the Institutional Framework for Minority Rights in Sweden. Letter to the Council of Europe

  • Vädjan för barns rätt till finska

   Vädjan för barns rätt till finska språket i Göteborgs kommun 2016

  • Ny museipolitik

   Remissvar SOU 2015:89

  • Låt fler forma framtiden

   Remissvar SOU 2016:5

  • Palett för ett stärkt civilsamhälle

   Remissvar SOU 2016:13

  • Barnkonventionen som svensk lag

   Remissvar SOU 2016:19

  • Kraftsamling mot antiziganism

   Remissvar SOU 2016:44

  • Frågelista från utredningen om en stärkt minoritetspolitik (Ku 2016:02)

   Svar från Sverigefinländarnas delegation

  • Inspel rörande Länsstyrelsens rapport

   Synpunkter med anledning av Länsstyrelsens rapport rörande användning av statsbidrag (regeringsuppdrag dnr Ku2015/1867/DISK)

  • En inkluderande kulturskola på egen grund

   Remissvar SOU 2016:69

  • En gränsöverskridande mediepolitik för upplysning, engagemang och ansvar

   Remissvar SOU 2016:80

  • Svar på lagutredningens diskussionsfrågor

   Sverigefinländarnas delegations plenum 2017

  • För en god och jämlik hälsa - En utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket

   Remissvar SOU 2017:4

  • Kultursamverkan för Sverige som håller ihop. Framtida inriktning och utvecklingsmöjligheter för kultursamverkansmodellen

   Remissvar Ds: 2017:8

  • Lack of Effective Participation for the National Minorities in Sweden

   Additional comments to Advisory Committee on the Framework Convention for the Protection of National Minorities

  • Bättre skydd mot diskriminering

   Remissvar SOU 2016:87

  • Läs mig! Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre

   Remissvar SOU 2017:21

  • Nästa steg? - Förslag för en stärkt minoritetspolitik

   Remissvar SOU 2017:60

  • Utbildning, undervisning och ledning - reformvård till stöd för en bättre skola

   Remiss SOU 2017:51

  • Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa

   Remiss SOU 2017:47

  • Suomen askeleet

   Sammanfattning av medborgarsamtalet

  • Brev till Social- och hälsoministeriet i Finland

   Om socialrådstjänsten vid Finlands Ambassad

  • Skrivelse till Stockholms läns landsting

   Om den finska psykiatriska mottagningen

  • Nästa steg? - Förslag för en stärkt minoritetspolitik. Del 2

   Remissvar SOU 2017:88

  • Nationella minoritetsspråk i skolan - förbättrade förutsättningar till undervisning och revitalisering

   Remissvar SOU 2017:91

  • Skolverkets utkast till reviderad läroplan för förskolan

   Remissvar Dnr 2017:783

  • Brev till Europarådet

   Still No Effective Measures for Implementation of Minority Rights in Sweden

  • Brev till statsministern

   Till statsminister Stefan Löfvén

  • Ett oberoende public service för alla – nya möjligheter och ökat ansvar

   Remissvar Dnr Ku2018/01387/MF

  • Barns och ungas läsning – ett ansvar för hela samhället

   Remissvar SOU 2018:57